Regulamin

VI MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  MŁODYCH SKRZYPKÓW

dla dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II st.

BĘDĘ WIRTUOZEM

 Kraków 3- 6 listopada 2021

REGULAMIN

I.

Wstęp:

Konkurs BĘDĘ WIRTUOZEM adresowany jest do młodych skrzypków. Ideą naczelną jest propagowanie wirtuozowskiej gry skrzypcowej już od początku kształcenia wiolinistycznego oraz odnajdywanie piękna w utworach z zakresu literatury dydaktycznej.

II.

Cele: 

 • zwrócenie uwagi na znaczenie właściwego utrzymywania aparatu gry na  każdym etapie kształcenia młodego skrzypka
 • wydobycie aspektu popisowego, jako czynnika inspirującego w grze  wirtuozowskiej
 • ukazanie różnic interpretacyjnych w dziełach akcentujących czynnik techniczny
 • uświadomienie znaczenia gam i etiud w procesie dydaktycznym
 • wymiana doświadczeń między uczniami i pedagogami

III.

Organizatorami konkursu są:

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie
 • Towarzystwo Muzyczne w Krakowie

IV.

Termin i miejsce realizacji:

Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 3 – 6 listopada 2021 r. w sali kameralnej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie,

os. Centrum E 2.

V.  

Warunki uczestnictwa :

1. Konkurs BĘDĘ WIRTUOZEM jest przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych I i II st., grających na skrzypcach.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech  grupach wiekowych:

 • grupa I (najmłodsza) – skrzypkowie z klas I -III szkół muzycznych I stopnia
 • grupa II (młodsza) – skrzypkowie z klas IV – VI szkół  muzycznych  I  stopnia
 • grupa III (średnia) – skrzypkowie z klas I – III szkół  muzycznych II stopnia,
 • grupa IV (starsza) – skrzypkowie z klas IV – VI szkół muzycznych II stopnia  (górna granica wieku 21 lat).

3. Konkurs jest jednoetapowy.

4. Uczestnicy grają w kolejności alfabetycznej.

5. Program należy wykonywać z pamięci. Kolejność wykonania utworów jest dowolna.

6. Uczestnik powinien zgłosić się w biurze konkursu najpóźniej na godzinę przed wyznaczonym terminem występu.

7. Uczestnicy mają prawo do odbycia 5 – minutowej próby akustycznej w miejscu przesłuchań po uprzednim wpisaniu na listę w biurze konkursu.

8. Przesłuchania są otwarte dla publiczności.

9. Konkurs kończy się Koncertem Laureatów.

10. Uczestnictwo w Koncercie Laureatów jest obligatoryjne.

11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnych nagrań  wszystkich produkcji konkursowych oraz koncertu laureatów w celach archiwalnych.

12. Uczniowie członków jury nie mogą brać udziału w konkursie.

VI.  Program:

Grupa I

1. Dowolna gama dwu-, lub trzyoktawowa wykonana sposobami:

 • legato w tempie umiarkowanym
 • legato w tempie szybkim
 • 2 różne sposoby artykulacyjne wybrane przez uczestnika
 • pasaże

2. Dwie dowolne etiudy o różnej problematyce

Grupa II

1. Dowolna gama trzyoktawowa wykonana sposobami:

 • legato w tempie umiarkowanym
 • legato w tempie szybkim
 • 3 różne sposoby artykulacyjne wybrane przez uczestnika
 • pasaże
 • dwudźwięki: tercje i seksty

2. Dwie dowolne etiudy o różnej problematyce

Grupa III

1. Dowolna gama trzyoktawowa wykonana sposobami:

 • legato w tempie umiarkowanym
 • legato w tempie szybkim
 • 3 różne sposoby artykulacyjne wybrane przez uczestnika
 • gama chromatyczna wykonana dowolnym sposobem
 • pasaże
 • dwudźwięki: tercje, seksty i oktawy

2. Etiuda Charles Dancla ze zbioru op. 73

3. Dowolna etiuda lub kaprys

Grupa IV

1. Dowolna gama trzyoktawowa wykonana sposobami:

 • legato w tempie umiarkowanym
 • legato w tempie szybkim
 • 3 różne sposoby artykulacyjne wybrane przez uczestnika
 • gama chromatyczna sposobem „legato na dwa smyczki”
 • pasaże
 • dwudźwięki: tercje, seksty i oktawy palcowane

2. Kaprys Henryka Wieniawskiego z op. 10 lub z op. 18

3. Dowolna etiuda lub kaprys

VII.

Sugestie repertuarowe:

Gamy:

A. Cofalik        – Gamy dwu-, trzy- i czterooktawowe na skrzypce

Z. Feliński        – Nauka gam i zmian pozycji

M. Szczepanowska – Gamy, pasaże, dwudźwięki

S. Tomasik      – System gam na skrzypce

E. Umińska      – Studium gam i pasaży

Etiudy i kaprysy:

A. Cofalik        – Ulubione etiudy na skrzypce, Wybór etiud wirtuozowskich

Ch. Dancla      – Etiudy op. 73

J. Dont             – Etiudy op. 37

I. Dubiska        – Wybór etiud w I pozycji

F. Fiorillo         – 36 Etiud

K. Fortunatow – Etiudy na zmiany pozycji

P. Gavinies      – 24 Etiudy

H. E. Kayser     – Etiudy op. 20

J. Kotek           – 6 Etiud op. 8

R. Kreutzer      – 42 Etiudy

K. Lipiński        – Kaprysy op. 10, 27 i 29

J. F. Mazas      – Etiudy op. 36

N. Paganini     – 24 Kaprysy op. 1

P. Rode           – 24 Kaprysy

P. Rovelli         – 12 Kaprysów

R. Twardowski            – 3 Etiudy – kaprysy

F. Wohlfahrt   – 60 Etiud op. 45

P. Wójtowicz   – Czerwone jabłuszko – 22 Etiudy dwudźwiękowe

H. Wieniawski – L’Ecole moderne op. 10, Etiudy – kaprysy op. 18

VII.

Jury konkursu:

1.Występy uczestników ocenia jury powołane przez organizatora, złożone z wybitnych osobowości i pedagogów skrzypiec.

2. W skład jury nie mogą wchodzić osoby spokrewnione, ani spowinowacone z uczestnikami konkursu oraz będące nauczycielami uczniów biorących udział w konkursie.

3. Podczas spotkania organizacyjnego poprzedzającego przesłuchania konkursowe zaplanowany zostanie tryb pracy jury.

4. Jury ocenia grę uczestników stosując skalę 10 -25 punktów i uwzględniając następujące kryteria:

– wierność tekstowi muzycznemu,

– prawidłowa intonacja,

– biegłość techniczna,

– swoboda kształtowania narracji muzycznej,

– umiejętność zachowania się na estradzie.

5. Obrady jury są tajne, a decyzje ostateczne i niezaskarżalne.

VIII.

Nagrody:

1. Dla wszystkich skrzypków przewidziane są dyplomy uczestnictwa, a dla najlepszych nagrody i wyróżnienia.

2. Wręczone będą również nagrody specjalne:

 • za najlepsze wykonanie etiudy Charles Dancla
 • za najlepsze wykonanie kaprysu Henryka Wieniawskiego
 • za najciekawszą interpretację gamy

VIII.

Imprezy towarzyszące:

1. Konkursowi towarzyszyć będą:

 • warsztaty
 • recitale mistrzowskie
 • wykłady

IX.

Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia uczestników należy wypełnić na  karcie zgłoszenia online a potwierdzenie wpłaty wpisowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres: wirtuoz@zpsmuz.pl w terminie do 15 października 2021 roku.

2. Wpisowe w wysokości 120 zł należy wpłacić na konto nr: 04 1540 1115 2083 6065 1865 0001, Towarzystwo Muzyczne w Krakowie, Plac na Groblach 7, 31-101 Kraków,

z dopiskiem BĘDĘ WIRTUOZEM.

3. W razie rezygnacji kandydata wpisowe nie podlega zwrotowi.

4. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają uczestnicy.

X.

Biuro konkursu:

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie

(os. Centrum E 2, 31-934 Kraków, tel: +48 573 176 356  mail: wirtuoz@zpsmuz.pl).